Projects

Project Nr.: VP2-1.3-ŪM-02-K-04-063 "Spectroscopic UV-Vis-NIR analyzer multiparameter flow dispersion characterization creation and development“. Funded by the European Regional Development Fund.

Project implementation period: 2013.06.01 – 2015.07.31

 

---------------

Projektas „Spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių daugiaparametriniam dispersinių srautų charakterizavimui kūrimas ir vystymas“

Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-063

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2013-06-01

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2015-07-31

UAB „Sprana“, gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, įgyvendino projektą „Spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių daugiaparametriniam dispersinių srautų charakterizavimui kūrimas ir vystymas“ (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-063). Projektas buvo įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Intelektas LT", kurios tikslas yra skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.

Bendradarbiaujant su projekto partneriu Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra, buvo ištirtos ir vystytos naujos matavimo technologijos ir nauji kalibraciniai metodai. UAB „Sprana“ ir Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros tyrėjų atlikti moksliniai tyrimai ir eksperimentiniai bandymai, jų metu gauti rezultatai, sukauptos ir susistemintos žinios, padėjo sukurti ir išbandyti trijų tikslesnių ir daugiau parametrų vienu metu galinčių matuoti polimerinių suspensijų analizatorių prototipus, skirtus dispersiniams srautams/terpėms, stipriai sklaidantiems šviesą, analizuoti, t. y. cheminių junginių koncentracijoms juose nustatyti, ir charakterizuoti, t. y. įvertinti jų fizines savybes ir charakteristikas, tokias kaip dispersinių dalelių dydis ar jų skirstinys. 

Tyrėjai toliau tęs projekto įgyvendinimo metu pradėtas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklas ir darbus, įgytos žinios ir sukurti produktai bus toliau naudojami aukštų technologijų produktams kurti, vystyti ir gaminti, taip pat moksliniams tyrimams atlikti. 

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklas vykdė 9 tyrėjai. 

Projekto galutinė bendra išlaidų suma turėtų siekti apie 359 208 Eur, iš kurių apie 184 377 Eur būtų ES struktūrinių fondų finansavimas, o apie 174 830 Eur sudarytų įmonės investicijos ir projekto partnerio lėšos.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į projekto administratorę Giedrę Prušinskienę, 

tel. Nr. +370 652 72 12, el. paštas g.prusinskiene@sprana.eu 

Project Nr.: VP2-1.3-ŪM-03-K-03-012 "Spectroscopic UV-Vis-NIR analyzer multiparameter flow dispersion characterization creation and development“. Funded by the European Regional Development Fund and state budget of the Republic of Lithuania.

Project implementation period: 2012.11.05 – 2013.11.04

Project Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-02-114 "Qualitative and quantitative analysis of molecular spectroscopy application in the production of phosphate fertilizer“. Funded by the European Regional Development Fund and state budget of the Republic of Lithuania.

Project implementation period: 2013.06.01 – 2013.09.30